SBA Kazanan Hekimler İçin Kefil Şartları | DETAYLI AÇIKLAMA

SBA kadrosu pek çok özelliği ile diğer kadro türlerinden ayrılıyor. TUS Rehberi sitemizde yer alan SBA Kadrosu Nedir? yazısında SBA’nın başlıca özelliklerini sizlerle paylaşmıştık.

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra eğer bir SBA kadrosuna yerleştiyseniz sizi diğer kadro türlerine göre daha farklı bir süreç bekliyor olacak. Bu farklardan biri de yüklenme senedinin imzalanmasıdır. Bu yazı yüklenme senedinin imzalanması esnasında kefil olacak kişiler ile ilgili detayları aktarmak için hazırlandı.

SBA Kazanan Hekimler İçin Kefil Şartları | DETAYLI AÇIKLAMA

SBA Kazanan Hekimler İçin Genel Açıklama

SBA kadrosuna yerleşen hekimleri bekleyen en önemli süreçlerden biri yüklenme senedinin kefillerle beraber imzalanmasıdır. Daha önce yayınlamış olduğumuz yazılarda kefalet senedinin hangi aşamalarda imzalandığını paylaşmıştık.

Atama türünüze göre şu yazılara göz atmanızı öneririz:

Bu detaylara göz attıktan sonra yüklenme senedi ile ilgili detaylara geçebiliriz. Konunun iyi anlaşılabilmesi için detaylı açıklama yapmaya çalışacağız.


SBA kadrosu ile asistan alımı “Sağlık Bakanlığı ve Baglı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karprname’nin (663 sayılı KHK) 56.ncı maddesinde” tanımlanmıştır. Buna göre:

Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü mali ve sosyal hakları Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum kuruluşlarda görevlendirilebilir. Bunlar, eğitimlerini tamamladıklarında görevlendirme süresi kadar Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında hizmet yapmakla yükümlüdür. Söz konusu personelden örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış, yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır. Bunların hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden görevinden ayrılması, müstafi sayılması, görevine son verilmesi veya Devlet memurluğundan çıkarılması halinde, kendileri için Bakanlıkça yapılmış olan her türlü ödemeler toplamından, varsa hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirildikten sonra bakiye miktar kendilerinden kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Tahsilat, borç miktarı ve ilgilinin durumu dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilerek yapılır.

İlgililerin uzmanlık eğitiminde başarısızlığı veya kendi istekleri ile uzmanlık eğitimini bırakmaları durumunda ise, görevlendirme süresi kadar Bakanlığa hizmet yapmaları zorunludur. Belirtilen hizmet suresi kadar Bakanlığa hizmet yapmak istemeyenlere yapılmış olan her türlü masrafların tamamı birinci fıkradaki esaslara göre ödettirilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki kanun maddesi sonrasında Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış “Sağlık Bakanlığı Adına Anadal-Yandal Uzmanlık Eğitimi Yaptırılacak Personele Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Mütesesil Kefalet Senedi” yürürlüğe konulmuştur.

Yüklenme senedi, örneği ve ilgili ek yazılara şu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.


Yüklenme Senedi ve Kefil Şartları

Aşağıdaki yazı bölümü Sağlık Bakanlığı Stratejik Geliştirme Başkanlığının SBA kadrosu hakkında soru ve sorunlara yanıt vermek için yayınlamış olduğu yüklenme senedi üst yazısının 6.maddesinden alınmıştır.

İlgili bölüm şu şekildedir:

Kefillerin Tespiti:

Yüklenme senedinin açıklama kısmının (9) numaralı başlığında; “Yüklenme Senedi ve Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedinin her sayfasının altı taahhüt veren personel ile memur kefiller tarafından idarenin huzurunda hazır bulunmak suretiyle imzalanacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Muhasebat Genel Müdürlüğünün 16 seri nolu Genel Tebliğinin “C-1- Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Muteselsil Kefalet Senedi” başlıklı bölümünün (c) alt başlığında “c) Düzenlenen senetlerin, müşterek borçlu ve müteselsil kefilin memur olması durumunda senedin her sayfasının taahhütte bulunan personel ile kefillerince birim amirlerinin huzurunda imzalanması ve imzalarının birim amirlerince onaylanması kaydıyla ayrıca noterde onaylatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Müşterek borçlu ve müteselsil kefilin memur olmaması durumunda senetteki imzalar notere onaylattırılacaktır.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan hüküm karşısında;

  1. Kefillerin memur olması durumunda senedin her sayfası taahhütte bulunan personel ile kefillerince maaş ödemeye yetkili kurum amirinin huzurunda imzalanacak ve imzaları aynı kurum amirince onaylanacaktır. Bu durumda noter onayı aranmasına gerek bulunmamaktadır.
  2. Kefillerin memur olmaması durumunda müşterek borçlu ve müteselsil kefilin senetteki imzaları noter onaylı olmak zorundadır.

Yukarıdaki açıklama kefillerin tespiti bölümünden direkt olarak alıntılanmıştır. İlgili yazının 6.maddesne şuradan ulaşabilirsiniz.

Üst yazının ilgili bölümünden de anlayacağınız üzere:

 • SBA kadrosu için 2 adet kefiliniz olmalı.
 • Kefilleriniz memur olabilir de olmayabilir de.
 • Memur kefiller için noter onayı aranmıyor.
 • Memur olmayan kefillerin imzaları için noter onayı gerekiyor.
 • Kefillerin kim olacağı veya olamayacağı belirtilmemiş. Bu nedenle herhangi biri size kefil olabilir anlamı çıkıyor.
 • Anne, baba, kardeş veya eş kefil olabiliyor.
 • Emekli kişiler kefil olabiliyor.

Yukarıdaki madde açık olsa da işleyişte bazı farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Bazı kurumlar çalışmayan kişilerin kefil olmasına izin vermeyebiliyor. Yine bazı kurumlar farklı kefil şartları öne sürebiliyor.


Hemen aşağıda bir örnek kefil şartı içeriğini bulabilirsiniz. Hemen her kurumun işleyişi kendine özel olabilir.

Memur Kefillerin Getireceği Evraklar:

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. Vukuatlı Nüfus Kayır Örneği (E-Devlet)
 3. Maaş Bordrosu (Kurum amirinin imzası ve mührü olmalı veya e-devlet çıktısı da olabilir ancak barkodlu olmak şartıyla)
 4. Görev Yeri Belgesi (Kurum Amiri İmzalı ve Mühürlü)

Emekli, SSK, Bağkur Emeklisi Kefillerin Getireceği Evraklar

 1. SGK’dan alınacak emekli olduğuna ve aylık bağlandığına dair resmi veya kurum amiri imzalı belge
 2. Vukuatlı Nüfus Kayır Örneği (E-Devlet)
 3. Kimlik Fotokopisi

Memur Olmayan Kefillerin Getireceği Evraklar

 1. SGK Hizmet Dökümü
 2. Görev Yeri Belgesi (İş Yeri Sahibi İmzalı ve Adı Soyadı, İş Yerinin Kaşesi)
 3. Vukuatlı Nüfus Kayır Örneği (E-Devlet)
 4. Kimlik Fotokopisi
 5. Maaş Bordrosu (İş Yeri Sahibi İmzalı ve Adı Soyadı, İş Yerinin Kaşesi)

Kefil Eğer İş Yeri Sahibi İse

 1. Son 2 yıla ait prim ödediğine dair belge
 2. İşyeri Faaliyet Belgesi
 3. Nüfus Kayıt Örneği
 4. Kimlik Fotokopisi

Yukarıdaki örnek bir EAH’tan görevlendirme ile SBA kadrosuna gidecek hekimler için istenen kefil şartlarını içeriyor. Kurumlar arasında ciddi farklar gözleniyor.

Bazı kurumlar hiçbir şart koşmaksızın sadece memur olmayan kefillerden noter imzalı yüklenme senedi imzası istiyor. Bazıları da bu kadar detaya kadar ilerletebiliyor süreci.

Sizin için sürecin nasıl işleyeceğini söylemek zor. DHY yerinizden ayrılarak SBA kadrosuna gidecekseniz (naklen atanacaklar) kendi kurumunuzun personel işlerinden veya il sağlığın ilgili biriminden detayları öğrenebilirsiniz.

Açıktan atanarak SBA’ya gidecekseniz öncelikle ana kadronuzun nereye verileceğini görmek gerekecek. Kadronuzun verildiği yeri öğrendikten sonra ilgili kurumun personel dairesi üzerinden her detaya ulaşabilirsiniz.


Bu yazıda temel amacımız SBA’yı ve SBA’nın getirmiş olduğu yüklenme senedi/kefil şartlarını kanun ve mevzuatlar ışığında açıklamaktı.

Yazı içerisinde bağlantısını verdiğimiz diğer içeriklere mutlaka göz atınız. “Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi” hakkında genel yazıyı şu bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz, mutlaka okuyunuz.

Tüm soru ve sorunlarınıza DrBun Forum üzerindeki SBA Kadroları kategorisi üzerinden yanıt bulabilirsiniz. Yeni sorularınızı ilgili kategoride sorabilirsiniz.

Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı DoktorBun.com'da.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları DoktorBun.com forumunda sorabilirsiniz veya yanıtlanmış yüzlerce soru sayesinde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.